ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.5
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.5
มูซอลลาชาย
16 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.2
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.4
มูซอลลาชาย
15 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.4
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.4
มูซอลลาชาย
14 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1
อาคารมูซอลลาชาย