ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 265 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

          โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยนายหะยีอับดุลเลาะ ตำซู ในลักษณะปอเนาะหรือสำนักอิสลามศึกษาชื่อ "ปอเนาะสะพานม้า" ต่อมาในปี 2496 นายหะยีนิมะ วาบา ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา Darul Ulum มหานครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาราเบีย ได้มารับช่วงในการบริหารและจัดการต่อจากนายหะยีอับดุลเลาะ ตำซู โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "ปอเนาะดารูลอูลูม" และต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ปอเนาะจดทะเบียน จึงได้ดำเนินการขอจดทะเบียนปอเนาะชื่อ "ปอเนาะสะพานม้า"ตามใบอนุญาตที่ 22/2504 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2504 และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
เมื่อปี พ.ศ. 2508 เปิดทำการสอนทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญโดยใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3 - 4 ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายหะยีนิมะ วาบา เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

          ปีการศึกษา 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งครูสอนวิชาสามัญ จำนวน 2 ท่าน มาทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามแห่งแรกของจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัด


การศึกษา 2515 นายหะยีนิมะ วาบา ได้แต่งตั้งบุตรชาย นายนิมุคตาร์ วาบา ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ และในปีเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิชาสามัญจากหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3-4 เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ) พุทธศักราช 2503
ปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงกิจการการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการปรับปรุง โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ปี พ.ศ. 2517-2519 โดยมีโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สังกัดกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และในปีเดียวกันนี้ได้มีการสร้างมัสยิดชื่อ มัสยิดดารูลนาซีอิน(Masjid Darulnasiin) ซึ่งต่อมาได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นมัสยิดตามใบอนุญาตเลขที่ 368/2517

          ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) พุทธศักราช 2521 และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรตินิยมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก

          ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) พุทธศักราช 2518 และในปีการศึกษา 2523 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก         ปีการศึกษา 2526 นายหะยีนิมะ วาบา (เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต) ได้โอนกิจการของโรงเรียนให้เป็นสมบัติของมัสยิดดารูลนาซีอิน โดยนายหะยีนิมะ วาบาเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตในนามอีหม่ามประจำมัสยิดซึ่งถือได้ว่าโรงเรียนดำรงฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

          ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อสร้างอาคารวิทยาคาร สงเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และโรงเรียนได้สมทบจำนวน 158,652 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน ) สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน โดยได้รับอนุญาตและเปิดใช้อาคารดังกล่าวใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 ( อาคารเรียน 4 )

          ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ยื่นคำร้องขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน )โดยมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 15 ปี ( อาคารเรียน 5 )          ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์พัฒนาผีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเปิดทำการสอนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (150 ชั่วโมง) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาศาสนาอย่างเดี่ยว จำนวน 3 สาขา คือ การตัดเย็บเสื้อผ้า การประกอบอาหารคาวหวาน ช่างเชื่อมและช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร


          วันที่ 20 กันยายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนนำมาซึ่งความปลื้มปิติความภาคภูมิใจและอยู่ในความทรงจำของบุคลากรและนักเรียนทุกคน

           ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้แปรสภาพจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15 (2) เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15 (1 ) ตามพะราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2525 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2536 โดยได้รับเงินอุดหนุนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถนำเงินที่ได้รับจากการอุดหนุนมาพัฒนากิจการของโรงเรียนโดยการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน และต่อเติมอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน 

          ในปีพ.ศ. 2540 ได้ก่อสร้าง อาคารเรียน 7 ขนาด 2 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน อาคารเรียน 9 ขนาด 2 ชั้นจำนวน 12 ห้องเรียนและอาคารเรียน 3 ขนาด 2 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน

          ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ยื่นคำขอกู้เงินจากระทรวงศึกษาธิการตามโครงการเงินกู้สร้างอาคารเรียน จำนวน 6,200,000 บาท ( หกล้านสองแสนบาทถ้วน ) เพื่อสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ห้องพักครูใต้ถุนโล่ง สร้างเสร็จเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542           ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้จัดทำธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) ฉบับแรกเพื่อเป็นแผนแม่บทในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนกำหนดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2542-2544) และจัดทำแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2542

          ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้นำธรรมนูญโรงเรียนมาจัดทำแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2543 เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนเป็นผลสำเร็จเป็นแห่งที่ 3 ของภาคใต้และเป็นแห่งแรกในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุน ควบคุม ดูแลและให้คำปรึกษา จากธนาคารออมสิน สาขาสายบุรี เปิดให้บริการด้านการเงินตามหลักการอิสลาม ทุกวันจันทร์ -พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น เว้นวันศุกร์ 

          ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามธรรมนูญโรงเรียนเป็นปีที่ 3 และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Study Report : SSR) นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคำสั่ง สช.ที่ 1/2545 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545 และ ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544


                      
           ปีการศึกษา 2546 จังหวัดปัตตานีร่วมกับศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการฯ จังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี (Jelapi Games) ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2546 มีศูนย์กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 หน่วย (54 โรงเรียน) จำนวนนักกีฬาทั้งสิ้นจำนวน 3,432 คน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์โดยดีทุกประการ