สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราของโรงเรียน  คือ  
อักษรย่อ ดศว อยู่ตรงกลาง เหนืออักษรเป็นเปลวเทียน
ฐานเป็นผ้าแพรสลักชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
ดังภาพ