วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน
 
“มีความรู้    มุ่งปฏิบัติ   มั่นศรัทธา”
 
แนวคิดหลักตามปรัชญา 
 
  สังคมยุคปัจจุบันถูกขนานนามว่า ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)บุคคลที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมยุคนี้ได้อย่างมีความสุขและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาตินั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนตามหลักธรรมของศาสนาอย่างเคร่งครัด และสามารถนำหลักธรรมและความรู้ที่ตนมีนำมาปฏิบัติตามหลักการโดยความศรัทธาที่มุ่งมั่นอย่างแท้จริง
  โรงเรียนจึงใคร่คาดหวังไว้ว่า นักเรียนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้แล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและยึดมั่นตามหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัดอันจะนำมาซึ่งสังคมที่มีความสุขสันติตลอดไป
 
              คติพจน์ของโรงเรียนและสัญญาลักษณ์
 
คติพจน์ของโรงเรียน
 
“ประพฤติดี   มีวินัย    ใจรักเรียน”
 
ประพฤติดี : นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตมุ่งมั่นในระเบียบวินัยประพฤติและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดมีสติมั่นคง รู้จักเหตุผล แยกแยะผิดชอบชั่วดี คุณโทษ รู้จักแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด รู้จักและเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามที่บัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอ่าน  และ   อัล - ฮาดิษ   (พระวจนะของนบีมูฮำหมัด ซ.ล)  
 
 มีวินัย : นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนมีวินัยและจริยธรรมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
 
ใจรักเรียน : นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าและสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและรู้จักนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อความสำคัญ
 
  อักษรย่อ ด.ศ.ว. หมายถึง โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาและบนผ้าแพรเป็นภาษาอังกฤษ “DARUNSAT WITYA”
  เปลวเทียน หมายถึง โรงเรียนแห่งนี้มีเป้าหมายและภารกิจในการอบรม สั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม เปรียบเสมือนเปลวเทียนที่ให้แสงสว่างนำทางสู่ชีวิตที่ผาสุขแก่มวลมนุษยชาติ
 
                   สีประจำโรงเรียน
 
  
 
 
 
              สีขาว หมายถึง : ความบริสุทธิ์ ความสุขและสันติภาพตามแนวทางและหลักการของศาสนาอิสลาม
              สีน้ำตาล หมายถึง : ความมุ่งมั่น ความปรารถนาในการที่จะศึกษาหาความรู้ เพื่อความสุขสันติทั้งในโลกดุนยาและอาคีเราะห์


วิสัยทัศน์
 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นตามหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามวิถีอิสลาม  โดยใช้เทคโนโลยีภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  พร้อมก้าวสู่สังคมโลก