หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรสามัญควบคู่ศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6